Skip to main content

This job has expired

Assistant Psychologist

Employer
Crisis
Location
Swansea
Salary
£19,706 (£32,844 FTE) per annum
Closing date
18 Feb 2024

View more

Discipline
Clinical, Counselling, Forensic
Level
Assistant
Contract Type
Part Time, Permanent

Job Details

Salary: £19,706 (£32,844 FTE) per annum

Closing date: 18/02/2024

Department: Client Services

Location: South Wales

Employment type: Permanent

Division: Skylight South Wales

Hours Per Week: 21

Job Description

About us

Crisis is the national charity for homeless people. We know that homelessness is not inevitable. We know that together we can end it.

This role is funded by The National Lottery Community Fund until 30th September 2024.

Hours: 21 hours per week (0.6 FTE)

Location: Crisis Skylight South Wales, Swansea

About us

Crisis is the national charity for homeless people. We know that homelessness is not inevitable. We know that together we can end it.

This role is funded by The National Lottery Community Fund until 30th September 2024.

Hours: 21 hours per week (0.6 FTE)

Location: Crisis Skylight South Wales, Swansea

About the role

This is an exciting time to be joining Crisis Client Services as we work towards our Vision to 'End Homelessness' for more of the members we work with. We are a values driven organisation with members at the heart of what we do. 

We are seeking an Assistant Psychologist to work within client services. Working in a psychologically informed way, you will establish an open, trusting and strengths based professional relationships with members. You will join a team of frontline staff, supported by Clinical and Forensic Psychologists, with a focus on supporting people facing homelessness who have survived a range of difficult and traumatic experiences. 

About you

We are looking for people who are community focused and driven by shared values. You will look forward to engaging with individuals who have very difficult lives and have struggled to access traditional forms of support. You will assist the qualified Registered Psychologist in the delivery of specific psychological interventions, training, reflective practice, and psychological consultation, and utilise research skills for service evaluation and development. In addition to joining the local team of people who share a commitment to end homelessness, you will be part of a national team of 11 psychologists and psychotherapists led by a lead psychologist.

We want Crisis to be an inclusive employer which then reflects our members and the communities we work in. We want to offer opportunities to everyone regardless of their gender, ethnicity, disability, religion, sexual orientation or age. We particularly welcome applications from people with lived experience of homelessness.

Working at Crisis:
As a member of the team you will have access to a wide range of employee benefits including:

  • Interest free loans for travel season ticket, cycle to work, and deposit to secure a tenancy
  • Pension scheme with an employer contribution of 8.5%
  • 28 days’ annual leave 
  • Enhanced maternity, paternity, shared parental, and adoption pay
  • Flexible working around the core hours 10am-4pm
  • And more! (Full list of benefits available on website)

Alongside our excellent staff benefits, we will support your ongoing development to build your skills, experience and career.

When you join us, you will have the opportunity to join our staff diversity networks, which aim to champion issues across the organisation, enable staff to be their authentic and best selves and contribute to making Crisis a truly diverse organisation.  

If you would like to speak to me further about the role or understand more about Crisis and the work we do, I would really like to hear from you. Please e-mail Sian Hughes, Forensic Psychologist, at sian.hughes@crisis.org.uk to arrange an informal conversation

Closing Date: Sunday 18 February 2024              

Interviews will be held: Wednesday 28 February 2024

This role is funded by The National Lottery Community Fund until 30th September 2024

Accessibility

We welcome applications from people who identify as neuro diverse and want our recruitment process to be as accessible as possible. If you need us to make an adjustment or provide additional support as you apply for a role, please email jobs@crisis.org.uk and our Recruitment team will contact you to discuss how we can help.

For more information about our work please visit:

http://www.crisis.org.uk/pages/what-we-do.html

To see our work in action please visit:

https://www.youtube.com/user/crisishomelessness

https://www.twitter.com/crisis_uk

https://www.facebook.com/crisis.homeless

Registered Charity Numbers: E&W1082947, SC040094

Teitl:                    Seicolegydd Cynorthwyol

Cyflog:                £31,000 (£18,600 pro rata)

Contract:            Parhaol - Mae'r rôl hon yn cael ei hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol tan 30 Medi 2024.

Oriau:                 21 awr yr wythnos (0.6 FTE)

Lleoliad:             Crisis Skylight De Cymru, Abertawe

Amdanom ni

Crisis yw’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl ddigartref. Rydyn ni’n gwybod bod modd osgoi digartrefedd. Rydyn ni’n gwybod y gallwn ni roi diwedd arno gyda’n gilydd.

Am y swydd

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â Gwasanaethau Cleientiaid Crisis wrth i ni weithio tuag at ein Gweledigaeth i ‘Roi Diwedd ar Ddigartrefedd’ i ragor o’r aelodau rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Rydyn ni’n fudiad sy’n seiliedig ar werthoedd ac mae ein haelodau yn ganolog i’r hyn rydyn ni’n ei wneud. 

Rydyn ni’n chwilio am Seicolegydd Cynorthwyol i weithio o fewn gwasanaethau cleientiaid. Byddwch chi’n gweithio mewn ffordd sy’n seiliedig ar seicoleg, ac yn meithrin perthynas broffesiynol agored sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth a chryfderau gydag aelodau. Byddwch chi’n ymuno â thîm o staff rheng flaen, gyda chefnogaeth gan Seicolegwyr Clinigol a Fforensig, ac yn canolbwyntio ar gefnogi pobl sy’n wynebu digartrefedd ac wedi goroesi amrywiaeth o brofiadau anodd a thrawmatig. 

Amdanoch chi

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n canolbwyntio ar y gymuned ac yn cael eu hysgogi gan werthoedd cyffredin. Byddwch chi’n mwynhau ymgysylltu ag unigolion sydd wedi cael bywyd anodd iawn ac wedi’i chael hi’n anodd cael gafael ar fathau traddodiadol o gymorth. Byddwch chi’n cynorthwyo’r Seicolegydd Cofrestredig cymwysedig er mwyn darparu ymyriadau seicolegol penodol, hyfforddiant, ymarfer myfyriol ac ymgynghoriad seicolegol, ac yn defnyddio sgiliau ymchwil ar gyfer gwerthuso a datblygu’r gwasanaeth. Yn ychwanegol i ymuno â thîm lleol o bobl sy’n rhannu ymrwymiad i roi diwedd ar ddigartrefedd, byddwch chi’n aelod o dîm cenedlaethol o 11 o seicolegwyr a seicotherapyddion dan arweiniad seicolegydd arweiniol.

Rydyn ni eisiau i Crisis fod yn gyflogwr cynhwysol sy’n adlewyrchu ein haelodau a’r cymunedau rydyn ni’n gweithio ynddyn nhw. Rydyn ni eisiau cynnig cyfleoedd i bawb, ni waeth beth yw eu rhyw, ethnigrwydd, anabledd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phrofiad o ddigartrefedd.

Buddion
Fel aelod o'r tîm bydd amrywiaeth eang o fuddion i weithwyr ar gael i chi, sy’n cynnwys:

  • Benthyciadau di-log i brynu tocyn trên am y tymor neu feic, neu fel blaendal i sicrhau tenantiaeth
  • Cynllun pensiwn gorfodol, gyda chyfraniad cyflogwr o 8.5%
  • 28 diwrnod o wyliau blynyddol sy’n cynyddu gyda gwasanaeth i 31 diwrnod

Yn ogystal â'n buddion rhagorol i staff, byddwn ni’n cefnogi eich datblygiad parhaus er mwyn meithrin eich sgiliau, eich profiad a’ch gyrfa.

Os hoffech chi siarad â mi am y swydd neu ddeall mwy am Crisis a'r gwaith rydyn ni’n ei wneud, hoffwn glywed gennych chi. Anfonwch e-bost at Sian Hughes, Seicolegydd Fforensig, drwy sian.hughes@crisis.org.uk er mwyn trefnu sgwrs anffurfiol.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 18 Chwefror 2024

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Mae'r rôl hon yn cael ei hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol tan 30 Medi 2024.

Hygyrchedd

Rydyn ni eisiau i’n proses recriwtio fod mor hygyrch â phosibl. Os oes angen i ni wneud addasiad neu ddarparu cymorth ychwanegol wrth i chi wneud cais am swydd, anfonwch e-bost i jobs@crisis.org.uk a bydd ein Tîm Caffael Talent yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut gallwn ni helpu.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith ewch i:

http://www.crisis.org.uk/pages/what-we-do.html

I weld ein gwaith, ewch i:

https://www.youtube.com/user/crisishomelessness

https://www.twitter.com/crisis_uk

https://www.facebook.com/crisis.homeless

Rhifau Elusen Gofrestredig: E&W1082947, SC040094

Job Pack

Job Pack

Company

Crisis is the national charity for homeless people. We know that homelessness is not inevitable. We know that together we can end it.

Crisis Skylight South Wales provides innovative and exciting projects, opportunities and support for people who are or, are at risk of being homeless. Our unique service offer that blends coaching and learning has led to sustained and continued positive results for people we work with.

The exciting new Homeless to Home Project, funded by the National Lottery Community Fund, aims to support Skylight members to access and remain stable within their own home through the delivery of a psychologically informed approach to ending homelessness.

 

Company info
Website

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert