Connecting...

CLINICAL PSYCHOLOGIST: Health Grade Band 7 & ASSISTANT PSYCHOLOGIST: Health Grade Band 5

Job Title: CLINICAL PSYCHOLOGIST: Health Grade Band 7 & ASSISTANT PSYCHOLOGIST: Health Grade Band 5
Contract Type: Contract
Location: Caerphilly, South Wales
Industry:
Salary: See job description
Job Published: September 19, 2016 17:06

Job Description

CAERPHILLY COUNTTY BOROUGH COUNCIL
LEARNING EDUCATION AND INCLUSION
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY SERVICE

CLINICAL PSYCHOLOGIST: Health Grade Band 7
ASSISTANT PSYCHOLOGIST: Health Grade Band 5


37 hours per week temporary contract until August 31st 2017

An exciting opportunity has arisen to work within our team at a time when the service is moving towards a more flexible and creative model of service delivery with a focus on wellbeing at its core. This development supports staff training opportunities, with the current focus on emotional wellbeing. 

We have very strong links with the Counselling Service, Behaviour Support and Education Welfare Services (in addition to other school-based services and CAMHS), with opportunities for joint work and training. The Service offers an attractive flexi and holiday package, to promote a positive work-life balance. 

We are seeking to recruit positive, forward thinking Clinical Psychologists and Assistant Psychologists to compliment and strengthen our existing team by undertaking assessments, delivering and monitoring early intervention and therapeutic programmes to promote psychological wellbeing for children, young people and their families.

Please contact Sarah Ellis – Principal Educational Psychologist, Emma Bush or Kyla Honey – Senior Educational Psychologists on 01443 866618 / 866620 / 866628 for further information.

Applicants for the Clinical Psychologist post must be professionally qualified and HCPC registered. The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check.

The closing date for applications is Thursday 29th September. Shortlisting will take place on the 30th September. The provisional date for interviews is the 10th October 2016.

To apply click here - https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.htmlCYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI
DYSGU ADDYSG A CHYNHWYSIANT
GWASANAETH SEICOLEG ADDYSG

SEICOLEGYDD CLINIGOL: Graddfa Iechyd Band 7
SEICOLEGYDD CYNORTHWYOL: Graddfa Iechyd Band 5

Cytundeb dros dro 37 awr yr wythnos hyd at Awst 31ain 2017

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio o fewn ein tîm ar adeg pan mae’r gwasanaeth yn symud ymlaen tuag at fodel o ddarparu gwasanaeth mwy hyblyg a chreadigol gyda chanolbwynt ar les wrth ei graidd. Mae’r datblygiad hwn yn cefnogi cyfleoedd hyfforddi staff, gyda’r canolbwynt presennol ar les emosiynol. 

Mae gennym gysylltiadau cryf iawn gyda’r Gwasanaeth Cwnsela, Cymorth Ymddygiad, Gwasanaethau Lles Addysg (yn ogystal â gwasanaethau eraill wedi eu lleoli mewn ysgolion a CAMHS), gyda chyfleoedd ar gyfer gweithio ar y cyd a hyfforddiant. Mae’r Gwasanaeth yn cynnig pecynnau gweithio hyblyg a gwyliau deniadol, i hyrwyddo cydbwysedd gwaith a bywyd cadarnhaol. 

Rydym yn edrych i recriwtio Seicolegyddion Clinigol a Seicolegyddion Cynorthwyol gydag agwedd gadarnhaol a blaengar er mwyn cyfannu a chryfhau ein tîm presennol drwy wneud asesiadau, gweithredu a monitro ymyrraeth gynnar a rhaglenni therapiwtig i hyrwyddo lles seicolegol ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Cysylltwch â Sarah Ellis – Prif Seicolegydd Addysgol, Emma Bush neu Kyla Honey – Uwch Seicolegyddion Addysgol ar 01443 866618 / 866620 / 866628 am wybodaeth bellach.

Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer Swydd y Seicolegydd Clinigol fod yn gymwys yn broffesiynol ac wedi cofrestru gyda’r HCPC. Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Iau 29ain Medi. Llunnir y rhestr fer ar y 30ain Medi. Y dyddiad dros dro ar gyfer cyfweliadau yw'r 10fed o Hydref 2016.


https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html