Connecting...

Clinical Psychologist - Seicolegydd Clinigol

Job Title: Clinical Psychologist - Seicolegydd Clinigol
Contract Type: Full-time
Location: Wales
Industry:
Salary: £43,000 per year
Job Published: April 11, 2019 16:38

Job Description

​​Vacancy Name: Clinical Psychologist

Location: Based in Swansea but covering the Swansea and Neath Port Talbot Local Authority areas

Department: Client Services

Role Type: 4 Years Fixed Term (National Lottery Community Fund)

Salary: £43,000 per year

Hours: 35 per week

This staff post is funded by the National Lottery Community Fund

Role Purpose:

About us

Crisis is the national charity for homeless people. We know that homelessness is not inevitable. We know that together we can end it.

Crisis Skylight South Wales provides innovative and exciting projects, opportunities and support for people who are or, are at risk of being homeless. Our unique service offer that blends coaching and learning has led to sustained and continued positive results for people we work with.

The exciting new Homeless to Home Project, funded by the National Lottery Community Fund, aims to support Skylight members to access and remain stable within their own home through the delivery of a psychologically informed approach to ending homelessness.

About the role

As Clinical Psychologist, you will join the local management team and reporting to the Skylight Director. Working collaboratively with the Progression Manager and the Learning Manager you will ensure the support package for members is tailored to each individual’s need.

You will improve the wellbeing and mental health of Skylight members through the provision of a person-centred clinical psychology service.  This support, combined with the Skylight service and peer-to peer support from volunteers will ensure that Skylight members are given the best possible opportunity to have their homelessness ended for good.

Knowledge/Skills and Experience:

About you

To be successful in this role you will have:

  • A qualification, background and practice experience in clinical psychology
  • Experience of working in or closely with NHS Mental Health Services, ideally in community-based settings
  • Experience of delivering training and group sessions with clients, 1:1 support and planning for endings
  • Experience of building gradual, flexible and creative engagement with socially excluded individuals
  • A track record of effective working within the mental health and social care system and a good understanding mental health law (including mental capacity) and safeguarding, within a Welsh context

Benefits

As a member of the team you will have access to a wide range of employee benefits including:

· Interest free loans to purchase a train season ticket or a bike or for a deposit to secure a tenancy
· Mandatory pension scheme, with an employer contribution of 8.5%
· 25 days’ annual leave which increases with service to 28 days

Alongside our excellent staff benefits, we will support your ongoing development to build your skills, experience and career.

How to apply

To apply for this position please send your CV and cover letter to human.resources@crisis.org.uk ensuring you address all points from person specification.

Closing date: Tuesday 22 April 2019 (11.59 pm)
Interview date: TBC

We value diversity, promote equality and encourage and applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from people with lived experience of homelessness.

For more information about our work please visit:
http://www.crisis.org.uk/pages/what-we-do.html  
https://www.youtube.com/user/crisishomelessness  
https://twitter.com/crisis_uk  
https://www.facebook.com/crisis.homeless  
Registered Charity Numbers: E&W1082947, SC040094


Enw’r Swydd Wag: Seicolegydd Clinigol
Lleoliad: Mae’r swydd wedi’i lleoli yn Abertawe ond mae’n cynnwys rhanbarth Skylight
Adran: Gwasanaethau Cleientiaid
Math o Rôl: Cyfnod Penodol o 4 blynedd (Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol)
Cyflog: £43,000 y flwyddyn 
Oriau: 35 yr wythnos

Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Pwrpas y Rôl: 

Amdanom ni
Crisis yw’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl ddigartref. Fe wyddom nad yw digartrefedd yn anochel. Fe wyddom y gallwn roi diwedd arno gyda’n gilydd.

Mae Crisis Skylight De Cymru yn darparu prosiectau, cyfleoedd a chefnogaeth arloesol a chyffrous i bobl sydd, neu sydd mewn perygl o fod, yn ddigartref. Mae’r gwasanaeth unigryw a gynigwn yn cyfuno hyfforddiant a dysgu ac mae wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol cynaliadwy a pharhaus i’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw. 

Nod y prosiect newydd cyffrous ‘Digartref i Gartref’, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yw cefnogi aelodau Skylight i gael mynediad at, a bod yn sefydlog yn eu cartrefi eu hunain drwy ddarparu ymagwedd wybodus yn seicolegol tuag at roi diwedd ar ddigartrefedd.

Gwybodaeth am y rôl

Fel Seicolegydd Clinigol, byddwch yn ymuno â’r tîm rheoli lleol ac yn atebol i Gyfarwyddwr Skylight. Drwy weithio gyda’r Rheolwr Cynnydd a’r Rheolwr Dysgu, byddwch yn gwneud yn siŵr bod y pecyn cymorth i aelodau’n cael ei deilwra i anghenion pob unigolyn.

Byddwch yn gwella lles ac iechyd meddwl aelodau Skylight drwy ddarparu gwasanaeth seicoleg glinigol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd y gefnogaeth hon, ynghyd â gwasanaeth Skylight a chefnogaeth cymheiriaid gan wirfoddolwyr yn sicrhau y rhoddir y cyfle gorau posibl i aelodau Skylight roi diwedd ar eu digartrefedd am byth.

Gwybodaeth/Sgiliau a Phrofiad: 
Amdanoch chi
I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, bydd gennych chi’r canlynol:

  • Cymhwyster, cefndir a phrofiad ymarfer ym maes seicoleg glinigol
  • Profiad o weithio mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl y GIG, neu o weithio’n agos â hwy, yn ddelfrydol yn y gymuned
  • Profiad o ddarparu hyfforddiant a sesiynau grŵp gyda chleientiaid, cymorth 1:1 a chynllunio ar gyfer terfyniadau 
  • Profiad o ymgysylltu’n raddol, yn hyblyg ac yn greadigol gydag unigolion sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol 
  • Hanes blaenorol o weithio'n effeithiol o fewn y system iechyd meddwl a gofal cymdeithasol a dealltwriaeth dda o gyfraith iechyd meddwl (gan gynnwys galluedd meddyliol) a diogelu, yng nghyd-destun Cymru

Buddion

Fel aelod o'r tîm bydd ystod eang o fuddion i weithwyr ar gael i chi, sy’n cynnwys:

· Benthyciadau di-log i brynu tocyn trên am y tymor neu feic neu fel blaendal i sicrhau tenantiaeth 
· Cynllun pensiwn gorfodol, gyda chyfraniad cyflogwr o 8.5% 
· 25 diwrnod o wyliau blynyddol sy'n cynyddu gyda gwasanaeth i 28 diwrnod

Yn ogystal â'n buddion rhagorol i staff, byddwn yn cefnogi eich datblygiad parhaus er mwyn meithrin eich sgiliau, eich profiad a’ch gyrfa.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at human.resources@crisis.org.uk gan ofalu eich bod yn cyfeirio at bwyntiau ym manyleb y person.

Mae disgrifiad o'r swydd ar gael drwy glicio ar y botwm ‘Manylion y Swydd'- “Vacancy Details” ar ochr chwith uchaf yr hysbyseb hon. 

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 22 Ebrill 2019 (11.59 pm)
Dyddiad cyfweld: I’w gadarnhau

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn annog ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phrofiad o ddigartrefedd. 

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith ewch i: 
http://www.crisis.org.uk/pages/what-we-do.html  
https://www.youtube.com/user/crisishomelessness  
https://twitter.com/crisis_uk  
https://www.facebook.com/crisis.homeless  

Elusen Gofrestredig Rhifau: E&W1082947, SC040094