Connecting...

Clinical Psychologists and Lead (Principal) Clinical Psychologist

Job Title: Clinical Psychologists and Lead (Principal) Clinical Psychologist
Contract Type: Permanent
Location: United Kingdom
Industry:
Salary: Equivalent to NHS Grades 8a and 8b
Job Published: September 06, 2019 14:12

Job Description

Locations: Roles will be available in the following locations: Edinburgh, Newcastle, South Yorkshire (based in Manvers, near Mexborough), Liverpool, Birmingham, Coventry, Oxford, Brent (NW London), Central London, Croydon, Swansea.

About us

Crisis is the national charity for homeless people. We know that homelessness is not inevitable. We know that together we can end it.

We are a dynamic, innovative and values-led organisation, with the ability to develop our services to meet the needs of the people we work with. As part of our commitment to end the homelessness of more people using our direct services, including people with complex needs, we are investing in a clinical psychology offer across our Skylight services, and our new Housing First provision in London.

Our funding means that our services can work with clients at their pace, in a person-centred manner that helps them identify their strengths as well as their priorities for things to address to help them leave homelessness for good. This may be facilitated through our client incentives fund – which operate along the lines of personalised/ individual budgets, aligned to the achievement of goals that will enable people to leave homelessness for good.

This is an exciting time to join Crisis as a clinical psychologist. All our teams have been trained in Psychologically Informed Environment through Dr Emma Williamson (Clinical Psychologist) of aneemo (www.aneemo.com) and we have developed our approach informed by advice from her and Professor Nick Maguire.

You will be joining a community of practice – with links internally and externally to the leading practitioners in the field of homelessness and psychology – and have the opportunity to work strategically to influence practice across the sector.

About the role

As a clinical psychologist working with Crisis, you will add value by helping us work with complexity and help people change their lives and leave homelessness for good.

The role will encompass three key aspects:

  1. Direct Clinical work – undertaking psychological clinical practice, working one to one and in groups with our clients and holding a direct caseload. Completing specialist assessments and making onward referrals to appropriate statutory and voluntary services.
  2. Training and staff support – facilitating case-focused reflective practice sessions, enabling the skills in others, providing “consultancy” advice and support to colleagues, and pedagogy “on-the- job” support
  3. Research – working alongside our Research and Evaluation teams to evaluate our evidence-based practice, ensuring our services are effective and achieve meaningful outcomes for our clients

The roles in Wales and Edinburgh are funded by the National Lottery Community Fund.

We are flexible about employment arrangements for these roles.

We are offering full time (35 hour) posts directly employed by Crisis but are also very happy to consider secondment arrangements from NHS Trusts and from those seeking part time roles.

We are offering salaries commensurate with Grade 8a on NHS salary scales.  There is flexibility within the scale according to experience.

We are also seeking a Lead (Principal) Clinical Psychologist, at Grade 8b, who can be located at any of our Skylight services, to support us with ensuring effective governance and CPD is in place.

External clinical supervision will be provided for all direct employees.

About you

You will be passionate about working with people who have experienced complex trauma and homelessness, including those with dual diagnoses. You will be a patient, persistent, empathetic and flexible practitioner, able to engage individuals who may have experienced exclusion from other services. Your values will reflect and be aligned with ours (inspiration, integrity through evidence, dignity, fearlessness through independence, adaptability, and resolve to end homelessness) and you’ll be motivated to work with us because of them.

Your therapeutic training and practice will have encompassed one or more of the key evidence-based interventions of motivational interviewing, Motivational Interviewing, Cognitive Behaviour Therapy, Dialectical Behaviour Therapy, Mentalisation-Based Therapy and/or Acceptance Commitment Therapy. The capacity to think and formulate at a systemic level is also important.

You will be risk conscious and risk aware, boundaried, but not risk averse, and able to support others within your teams to manage complexity and uncertainty in their client-facing work.

You’ll be personally resilient and a great communicator, able to help our staff teams build and develop their and capacity, and facilitate client-focused reflective practice sessions.

Moreover, you will be excited about the opportunity to work with us – and our clients – in a creative, well resourced organisation that is committed to learning and improving, following the evidence, and resolved to end homelessness

You will be registered with the HCPC

Alongside our excellent staff benefits, we will support your ongoing development through external clinical supervision, and CPD opportunities to build your skills, experience and career.

How to apply

For a full job description and details of how to apply, please email human.resources@crisis.org.uk

If you would like to speak to us further about the roles or understand more about Crisis and the work we do, please e-mail our Director of Services:  rebecca.pritchard@crisis.org.uk to arrange an informal conversation

If you need to request an application in an alternative format, please contact the HR Team on 020 7426 3864 / 020 7426 3819 / 020 7426 3814 or e-mail human.resources@crisis.org.uk.

Closing Date: 06 October 2019 (23:59)

 

Seicolegwyr Clinigol a (Prif) Seicolegydd Clinigol Arweiniol

Cyflog: Cyfwerth â Graddau 8a ac 8b y GIG

Ynglŷn â ni

Crisis yw'r elusen genedlaethol ar gyfer pobl ddigartref. Rydym yn gwybod nad yw digartrefedd yn anochel. Rydym yn gwybod y gallwn ddod â digartrefedd i ben gyda'n gilydd.

Rydyn ni'n sefydliad deinamig, arloesol sy'n cael ei arwain gan werthoedd, gyda'r gallu i ddatblygu ein gwasanaethau i ddiwallu anghenion y bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Fel rhan o'n hymrwymiad i roi diwedd ar ddigartrefedd mwy o bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau uniongyrchol, gan gynnwys pobl ag anghenion cymhleth, rydym yn buddsoddi mewn darpariaeth seicoleg glinigol ar draws ein gwasanaethau Skylight, a'n darpariaeth newydd yn Llundain - Tai yn Gyntaf.

Mae ein cyllid yn golygu y gall ein gwasanaethau weithio gyda chleientiaid ar eu cyflymder eu hunain, mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n eu helpu i nodi eu cryfderau yn ogystal â'u blaenoriaethau i fynd i'r afael â’u helpu i adael digartrefedd am byth. Gellir hwyluso hyn drwy ein cronfa cymhellion cleientiaid - sy'n gweithredu yn unol â chyllidebau personol/unigol, ac sy’n cyd-fynd â chyflawni nodau a fydd yn galluogi pobl i adael digartrefedd am byth.

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â Crisis fel seicolegydd clinigol. Mae ein timau i gyd wedi’u hyfforddi mewn Amgylchedd sy’n Seicolegol Wybodus (PIE) drwy Dr Emma Williamson (Seicolegydd Clinigol) o aneemo (www.aneemo.com)  ac rydym wedi datblygu ein dull yn seiliedig ar ei chyngor hi a'r Athro Nick Maguire.

Byddwch yn ymuno â chymuned ymarfer - gyda chysylltiadau mewnol ac allanol gyda’r ymarferwyr blaenllaw ym maes digartrefedd a seicoleg - ac yn cael cyfle i weithio'n strategol i ddylanwadu ar arferion ar draws y sector.

Ynglŷn â’r rôl

Fel seicolegydd clinigol sy'n gweithio gyda Crisis, byddwch yn ychwanegu gwerth drwy ein helpu i weithio gyda chymhlethdod a helpu pobl i newid eu bywydau a gadael digartrefedd am byth.

Bydd y rôl yn cwmpasu tair agwedd allweddol:

  1. Gwaith Clinigol Uniongyrchol - ymgymryd ag ymarfer clinigol seicolegol, gweithio un-i-un ac mewn grwpiau gyda'n cleientiaid a llwyth achosion uniongyrchol. Cwblhau asesiadau arbenigol a gwneud atgyfeiriadau at wasanaethau statudol a gwirfoddol priodol.
  2. Hyfforddiant a chymorth staff - hwyluso sesiynau ymarfer myfyriol sy'n canolbwyntio ar achosion, galluogi'r sgiliau mewn eraill, darparu cyngor a chefnogaeth “ymgynghoriaeth” i gydweithwyr, a chymorth addysgeg “yn y gwaith”.
  3. Ymchwil - gweithio ochr yn ochr â'n timau Ymchwil a Gwerthuso i werthuso ein harferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan sicrhau bod ein gwasanaethau'n effeithiol ac yn cyflawni canlyniadau ystyrlon i'n cleientiaid.

Bydd rolau ar gael yn y lleoliadau canlynol: Caeredin, Newcastle, De Swydd Efrog (yn Manvers, ger Mexborough), Lerpwl, Birmingham, Coventry, Rhydychen, Brent (Gogledd Orllewin Llundain), Canol Llundain, Croydon, Abertawe.

Caiff y rolau yng Nghymru a Chaeredin eu hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn hyblyg ynglŷn â threfniadau cyflogaeth ar gyfer y rolau hyn.

Rydym yn cynnig swyddi llawn amser (35 awr) a gyflogir yn uniongyrchol gan Crisis ond rydym hefyd yn hapus iawn i ystyried trefniadau secondiad o Ymddiriedolaethau'r GIG a’r rhai sy'n chwilio am swyddi rhan amser.

Rydym yn cynnig cyflogau sy'n gymesur â Gradd 8a ar raddfeydd cyflog y GIG. Mae hyblygrwydd o fewn y raddfa yn dibynnu ar brofiad.

Rydym hefyd yn chwilio am (Prif) Seicolegydd Clinigol Arweiniol, ar Radd 8b, y gellir ei leoli yn unrhyw un o'n gwasanaethau Skylight, i'n cefnogi i sicrhau bod llywodraethiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus effeithiol ar waith.

Darperir goruchwyliaeth glinigol allanol ar gyfer yr holl weithwyr uniongyrchol.

Ynglŷn â chi

Byddwch yn angerddol ynglŷn â gweithio gyda phobl sydd wedi profi trawma cymhleth a digartrefedd, gan gynnwys y rhai â diagnosis deuol. Byddwch yn ymarferydd amyneddgar, dyfal, empathig a hyblyg, yn gallu ymgysylltu ag unigolion a allai fod wedi’u gwahardd o wasanaethau eraill. Bydd eich gwerthoedd yn adlewyrchu ac yn cyd-fynd â'n rhai ni (ysbrydoliaeth, uniondeb drwy dystiolaeth, urddas, diffyg ofn drwy annibyniaeth, gallu i addasu, a gweithio i ddod â digartrefedd i ben) a byddwch chi'n cael eich cymell i weithio gyda ni oherwydd hynny.

Bydd eich hyfforddiant a'ch ymarfer therapiwtig wedi cwmpasu un neu fwy o'r ymyriadau allweddol sy'n seiliedig ar dystiolaeth o Gyfweld Ysgogol, Therapi Ymddygiad Gwybyddol, Therapi Ymddygiad Dialectig, Therapi sy’n Seiliedig ar y Meddwl a/neu Therapi Derbyn ac Ymrwymo. Mae'r gallu i feddwl a llunio ar lefel systemig hefyd yn bwysig.

Byddwch yn ymwybodol o risg ac yn ymwybodol o ffiniau, ond ddim yn gwrthwynebu risg, ac yn gallu cefnogi eraill yn eich timau i reoli cymhlethdod ac ansicrwydd yn eu gwaith gyda chleientiaid.

Yn bersonol, byddwch yn wydn ac yn gyfathrebwr gwych, yn gallu helpu ein timau staff i ddatblygu a meithrin eu gallu a hwyluso sesiynau ymarfer myfyriol sy'n canolbwyntio ar gleientiaid.

Ar ben hynny, byddwch chi'n gyffrous am y cyfle i weithio gyda ni - a'n cleientiaid - mewn sefydliad creadigol, ag adnoddau da, sydd wedi ymrwymo i ddysgu a gwella, yn dilyn y dystiolaeth, ac yn benderfynol o roi diwedd ar ddigartrefedd.

Byddwch wedi'ch cofrestru gyda'r HCPC.

Ochr yn ochr â'n buddion gwych i staff, byddwn yn cefnogi'ch datblygiad parhaus drwy oruchwyliaeth glinigol allanol, a chyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus i ddatblygu eich sgiliau, eich profiad a'ch gyrfa.

Sut i wneud cais

I gael disgrifiad swydd llawn a manylion ar sut i wneud cais, e-bostiwch  human.resources@crisis.org.uk

Os hoffech siarad â ni ymhellach am y rolau neu ddeall mwy am Crisis a'r gwaith a wnawn, e-bostiwch ein Cyfarwyddwr Gwasanaethau: rebecca.pritchard@crisis.org.uk i drefnu sgwrs anffurfiol.

Os oes angen i chi ofyn am ffurflen gais mewn fformat arall, cysylltwch â'r Tîm AD ar 020 7426 3864/020 7426 3819/020 7426 3814 neu e-bostiwch human.resources@crisis.org.uk.

Dyddiad cau: 06 Hydref 2019 (11.59 pm)