Connecting...

Lecturer in Psychology

Job Title: Lecturer in Psychology
Contract Type: Full-time
Location: Cardiff
Industry:
Salary: £38,833 - £43,685 per annum
Job Published: May 29, 2018 15:30

Job Description

Job Title: Lecturer in Psychology (Maternity Cover)

Post Number: AH107XX

Department: Cardiff School of Health Sciences

Location: Llandaff Campus

Grade: 7AB   

Salary: £38,833 - £43,685 per annum

Tenure: Fixed Term until 19 July 2019 or until the post holder returns whichever date is sooner

Hours: 37.00 per week 

Role Summary:

The successful candidate will become part of close-knit and professional teaching team within the Department of Applied Psychology.  We are seeking to appoint someone interested in teaching Developmental Psychology, Social Psychology and Research Methods, either qualitative or quantitative.

The post holder will be required to work closely with members of the Department and contribute to teaching across the Departmental Portfolio. The post holder will have a flexible approach and be interested in supporting students throughout their academic studies from Foundation Year through to research degree levels. The role will involve playing an integral part in the student experience and the successful candidate will be responsible for the design and delivery of blended academic teaching materials.

The successful candidate will have a developing research profile in an area complementary to the Department’s existing research portfolio.  The post holder will be able and willing to develop our enterprise activities.  The post holder will also be actively involved in all team activities within the department and will contribute to weekly staff meetings and quarterly planning meetings.

Closing Date: 16:30 pm, 27th June 2018

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

 

Teitl Swydd: Darlithydd mewn Seicoleg Cyfnod Mamolaeth

Rhif y Swydd: AH107XX

Adran: Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf

Gradd: 7AB    

Cyflog: £38,833 - £43,685 y flwyddyn

Daliadaeth: Tymor Sefydlog hyd at 19 Gorffennaf 2019 neu hyd nes y bydd deiliad y swydd yn dychwelyd - pa bynnag ddyddiad sydd gynharach

Oriau: 37.00 yr wythnos 

Crynodeb o'r Rôl:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm addysgu proffesiynol clós yn yr Adran Seicoleg Gymwysedig.  Rydym am benodi rhywun sydd â diddordeb mewn addysgu Seicoleg Datblygiadol, Seicoleg Gymdeithasol a Dulliau Ymchwil, sydd naill ai'n ansoddol neu'n feintiol.

Disgwylir i ddeiliad y swydd gydweithio'n agos gydag aelodau o'r Adran a chyfrannu at yr addysgu ym mhob rhan o'r Portffolio Adrannol. Bydd gan ddeiliad y swydd ddull hyblyg o weithredu a diddordeb mewn cefnogi myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau academaidd o'r Flwyddyn Sylfaen i lefelau gradd ymchwil. Bydd y rôl yn cynnwys chwarae rhan annatod ym mhrofiad y myfyriwr a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddylunio a chyflwyno deunyddiau addysgu academaidd cyfunol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus broffil ymchwil cynyddol mewn maes sy'n ategu portffolio ymchwil presennol yr Adran.  Bydd deiliad y swydd yn gallu ac yn fodlon datblygu gweithgareddau menter.  Disgwylir i ddeiliad y swydd gymryd rhan weithredol yn holl weithgareddau tîm yr adran a chyfrannu at gyfarfodydd staff wythnosol a chyfarfodydd cynllunio chwarterol.

Dyddiad Cau: 16:30 pm, 27th Mehefin 2018

Am ragor o wybodaeth am y swydd yma ac i wneud cais, ewch i:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs